Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities van Toepasselijkheid.


1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JVSounds en een wederpartij waarop JVSounds deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met JVSounds, voor de uitvoering waarvan door JVSounds derden dienen te worden betrokken. De voorwaarden zijn eveneens voor de medewerkers en de directie van JVSounds opgesteld.


1.3 Indien de wederpartij eveneens algemene voorwaarden voert, zijn deze voor JVSounds niet bindend voor zover deze afwijken van deze voorwaarden.


1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Er zal dan met de wederpartij in overleg getreden worden om nietige of vernietigde bepalingen te vervangen voor nieuwe
bepalingen. Hierbij zal zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.


1.5 Indien er om welke rede dan ook onduidelijkheid bestaat over de algemene voorwaarden dient er ten alle tijden gehandeld te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.


Artikel 2. Overeenkomsten.

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van JVSounds zijn vrijblijvend tenzij in de offerte anders vermeld. Op alle offertes en aanbiedingen is een termijn van 30 dagen voor aanvaarding gesteld. Een offerte of aanbieding komt te vervallen wanneer het product of de dienst in tussen tijd niet meer beschikbaar is.

2.2 JVSounds kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of een drukfout bevat.


2.3 De in de offertes of aanbiedingen gedaan door JVSounds zijn de prijzen ten alle tijden exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Reis- en verblijf- , verzend en
administratiekosten en eventuele andere kosten gemaakt in het kader van de overeenkomst zijn ook niet in de overeenkomst opgenomen. Tenzij anders vermeld .


2.4 Indien de aanvaarding op welke manier dan ook afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is JVSounds daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig aan deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JVSounds anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht JVSounds niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Leveringtermijnen, uitvoeringen, contractduur en wijzigingen in overeenkomst.


3.1 De overeenkomst tussen JVSounds en wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders blijkt.


3.2 Wanneer er een levertijd is overeengekomen zal dit nooit een fatale termijn zijn.


3.3 Indien JVSounds gegevens nodig heeft van de wederpartij voor de uitvoering van de werkzaamheden vangt de uitvoeringstermijn nimmer eerder aan dan wanneer de wederpartij alle gegevens juist en volledig aan JVSounds ter beschikking heeft gesteld.


3.4 Wanneer de wederpartij nog facturen of een gedeelte daarvan open heeft staan bij JVSounds is JVSounds gerechtigd om levering op te schorten totdat de afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3.5 Indien een overeenkomst in fasen geschied is JVSounds is gerechtigd om per fasen te factureren..


3.6 Levering geschied vanaf het bedrijf van JVSounds. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat JVSounds deze aan de wederpartij aanbied. Wanneer de wederpartij dit weigert of nalatig is, is JVSounds gerechtigd de zaken op te slaan op rekening en risico van de wederpartij.


3.7 Wanneer tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat wijzigingen in de overeenkomst of een gedeelte daarvan noodzakelijk zijn, zal dit in overleg tussen JVSounds en de wederpartij gedaan worden. Wanneer er wijzigingen in de overeenkomst worden gedaan ten opzichte van de kwaliteit en/of de kwantiteit is JVSounds gerechtigd de overeengekomen prijs en oorspronkelijk opgegeven termijnen aan de hand hiervan te wijzigen. Er zal geprobeerd worden hier vooraf een prijsopgaaf van te doen. De wederpartij aanvaard de wijzigingen in prijs en termijn van uitvoering.


3.8 Indien JVSounds de wijzigingen in de overeenkomst niet of niet onmiddellijk nakomt, levert dit geen wanprestatie van JVSounds op. Het is evenmin grond voor de wederpartij om de overeenkomst op te zeggen.


3.9 JVSounds is gerechtigd werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.10 Wanneer de wederpartij niet of niet volledig de overeenkomst jegens JVSounds naleeft, is deze verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die direct en/of indirect aan JVSounds wordt toegebracht.


3.11 Wanneer JVSounds een vaste prijs is overeengekomen met de wederpartij zal JVSounds ten alle tijden gerechtigd zijn de prijs te verhogen wanneer deze prijsstijging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of de oorzaak terug te vinden is in stijging van loon, grondstoffen etcetera of wanneer deze stijgingen niet
redelijkerwijs te voorzien waren. De wederpartij zal nooit om deze reden gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Productie voorwaarden.

4.1 Wederpartij zal ervoor zorg dragen dat de locatie door transportmiddelen van JVSounds of door JVSounds ingeschakelde derden zonder belemmering over een voldoende brede en verharde weg bereikbaar is.


4.2 Er zal door de wederpartij zorg voor gedragen worden dat er voldoende, beveiligde parkeergelegenheid is voor transportmiddelen van JVSounds.


4.3 Op locatie dient de wederpartij er zorg voor te dragen dat er voldoende voor opslag geschikte ruimte is voor materialen van JVSounds en voor materialen van door JVSounds ingeschakelde derden.


4.4 Wederpartij dient zorg te dragen voor voldoende consumpties in de vorm van eten en drinken voor werknemers van JVSounds of door JVSounds ingeschakelde derden.

4.5 Afbouw van de door JVSounds ter beschikking gestelde zaken zal direct na de showtijd aanvangen. Wederpartij dient zorg te dragen dat dit zonder belemmeringen door wederpartij en/of derden mogelijk is.


4.6 Wederpartij dient zorg te dragen dat alle zaken betreffende de productie ten alle tijden ongehinderd kunnen plaatsvinden.


4.7 Er zal door de wederpartij gezorgd moeten worden voor een voldoende zware en stabiele elektriciteitsvoorziening binnen een straal van 10 meter tot de plaats waar de zaken plaatsvinden.

4.8 De locatie dient minimaal te voldoen aan de overeenkomsten die tussen JVSounds en wederpartij zijn afgesloten.

4.9 Wederpartij dient de ter beschikking gestelde zaken volgens de door JVSounds gestelde bedieningsvoorwaarden en instructies te gebruiken.

4.10 Geleverde zaken dienen niet verplaatst te worden naar een andere locatie dan overeengekomen tussen JVSounds en wederpartij.


4.11 Het is niet toegestaan op welke wijze dan ook wijzigingen aan de geleverde zaken aan te brengen en / of deze te beschilderen of beplakken. Dit is bij hoge uitzondering toegestaan wanneer daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door JVSounds.


4.12 Bij losse verhuur aan wederpartij zullen de ter beschikking gestelde zaken identiek aan ontvangst, in goede technische en uiterlijke staat, binnen gestelde termijn geretourneerd dienen te worden bij JVSounds.

Artikel 5. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst.

5.1 JVSounds is bevoegd het nakomen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
- De wederpartij de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet tijdig nakomt.
- JVSounds ter kennis is gekomen dat er gevreesd moet worden dat de wederpartij de overeenkomst niet of niet volledig zal gaan nakomen.
- De wederpartij voor vertragingen zorgt, met gevolg dat JVSounds de overeenkomst niet volgens oorspronkelijk overeengekomen condities kan nakomen.


5.2 JVSounds is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het voor JVSounds onmogelijk is de overeenkomst na te komen.

5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zal JVSounds zijn vorderingen op de tegenpartij direct opeisen. Wanneer JVSounds de overeenkomst opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.


5.4 Indien JVSounds tot opschorting of ontbinding overgaat is deze generlei wijze gehouden tot vergoeding voor geleden schade of daardoor op welke manier dan ook ontstaan.

5.5 Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt dan is JVSounds gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van
wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.


5.6 In geval van liquidatie van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de wederpartij van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het JVSounds vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van JVSounds op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.


5.7 Indien de wederpartij een order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen alle zowel directe als indirecte kosten in rekening worden gebracht voor de wederpartij.


5.8 In elke van bovengenoemde leden 1 tot en met 7 genoemde gevallen is de wederpartij gehouden aan onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken. JVSounds heeft eveneens het recht om terreinen en gebouwen te betreden om die zaken in bezit te nemen.

Artikel 6. Overmacht.


6.1 JVSounds is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien JVSounds daartoe gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


6.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken van buiten komende voorzien of niet-voorzien, waarop JVSounds geen invloed op kan uitoefenen, doch waardoor JVSounds niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstaking, ziekte van werknemers van
JVSounds dan wel van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat JVSounds zijn verbintenis had moeten nakomen.


6.3 Verkeersbelemmering in de vorm van file, ongelukken, onvoorziene technische gebreken, het ontbreken van vergunningen en/of ontheffingen met betrekking tot voertuigen van JVSounds of door JVSounds ingehuurde transportmiddelen valt onder overmacht.

6.4 Voorzover JVSounds ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomst, is JVSounds gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


6.6 Indien er sprake is van overmacht is JVSounds gerechtigd alle aan de wederpartij ter beschikking gestelde zaken direct op te halen.

Artikel 7. Betalingen en incassokosten.

7.1 Betaling dient contant zonder korting of compensatie te geschieden bij levering van de zaken in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders aangegeven door JVSounds. JVSounds is gerechtigd om periodiek te factureren.


7.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim.
De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigd bedrag.


7.3 JVSounds kan zonder daardoor in verzuim te komen een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. JVSounds kan een volledige betaling van de hoofdsom weigeren
wanneer de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.


7.4 De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan JVSounds verschuldigde.


7.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingscondities niet op.


7.6 Wanneer de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buiten gerechtelijke kosten worden
berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.

8.1 Alle door JVSounds in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van JVSounds totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst met JVSounds volledig en correct is nagekomen.


8.2 Zaken die onder het eigendom van JVSounds vallen mogen nooit worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij zal deze zaken ook nimmer mogen verpanden of op enige andere wijze bezwaren.

8.3 De wederpartij zal ten aller tijde alles wat redelijkerwijs van hen verwacht mag worden om de eigendomsrechten van JVSounds veilig te stellen moeten doen.


8.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om JVSounds daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.


8.5 De wederpartij verplicht zich om alle onder eigendomrecht vallende zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade maar ook voor over- of onderspanning, vandalisme en dieftal. Op verzoek dient de wederpartij een kopie van de polis en de polisvoorwaarden te overhandigen. Bij eventuele uitkering van de verzekering is JVSounds gerechtigd tot deze penningen.


8.6 Voor het geval JVSounds in dit geval geldende eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij onvoorwaardelijk en niet herroepelijk toestemming aan JVSounds en door JVSounds aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van JVSounds zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn.


9.1 De door JVSounds te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.. Bij gebruik buiten
Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. JVSounds kan in dat geval ander garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.


9.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geld voor een periode na levering die per overeenkomst afzonderlijk vermeld zal worden. Indien de door JVSounds verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de
garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.


9.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen wanneer een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud aan goederen door de wederpartij
en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van JVSounds, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht, dan wel wijzigingen hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar JVSounds geen invloed op kan uitoefenen,, daaronder begrepen weersomstandigheden et cetera.


9.4 De wederpartij dient de geleverde zaken onmiddellijk na toekomen of direct na de werkzaamheden te onderzoeken. De wederpartij dient te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit overeenkomt met het geen afgesproken, eveneens zal er
gekeken moeten of de zaken voldoen aan de eisen die overeengekomen zijn. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk worden gemeld bij JVSounds. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond doch in ieder geval uiterlijk binnen 7 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk te worden gemeld bij JVSounds. Een gebrek dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten zodat JVSounds in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient JVSounds de gelegenheid te geven om het gebrek te (doen) onderzoeken.


9.5 Wanneer de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.


9.6 Indien er later dan in lid 4 van dit artikel melding wordt gedaan van gebreken heeft de wederpartij geen recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.


9.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal JVSounds de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van JVSounds, vervangen of zorgdragen voor herstel
daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij te voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan JVSounds te retourneren en de eigendom daarover aan JVSounds te verschaffen, tenzij JVSounds anders aangeeft.


9.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van JVSounds die daardoor veroorzaakt zijn, integraal voor rekening van de wederpartij.


9.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging , inclusief administratie, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.


9.10 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens JVSounds en de door JVSounds bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar.

Artikel 10. Aansprakelijkheid.

10.1 Indien JVSounds aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.


10.2 JVSounds is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan doordat JVSounds is uitgegaan van, door of namens de wederpartij verstrekte onvolledige en / of onjuiste informatie.


10.3 Wanneer door JVSounds ter beschikking gestelde zaken beschadigd en / of incompleet retour komen van verhuur is de wederpartij volledig aansprakelijk. De wederpartij is dan verplicht de door JVSounds in rekening gebrachte kosten te voldoen.


10.4 Indien JVSounds aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van JVSounds beperkt tot maximaal 2 maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.


10.5 De aansprakelijkheid is ten alle tijden beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.


10.6 JVSounds is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.


10.7 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie van JVSounds aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan JVSounds toegerekend kunnen worden redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 11. Risico-overgang.


11.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de wederpartij worden gebracht.

Artikel 12. Vrijwaarding.


12.1 De wederpartij vrijwaart JVSounds voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan JVSounds toerekenbaar is.


12.2 Indien JVSounds uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden JVSounds zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is JVSounds, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van JVSounds en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico ven de wederpartij.

Artikel 13. intellectueel eigendom.


13.1 JVSounds behoud zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. JVSounds heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegekomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hier geen strikt vertrouwelijke informatie van de
wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.


13.2 Wederpartij zal al de vorderingen van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten zoals de Buma/Stemra rechten, welke verband houden met de te leveren zaken voldoen. Wederpartij zal zorgdragen voor afdracht aan de betreffende derde c.q.
auteursrechtorganisatie en JVSounds vrijwaren indien deze door een derde ter zake wordt aangesproken.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen.


14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JVSounds partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.


14.2 De rechter in ’s Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft JVSounds het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


14.3 Zowel JVSounds als wederpartij zullen zich tot het uiterste inspannen om geschillen in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden.

15.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van JVSounds. Op verzoek zullen de voorwaarden ook kosteloos aan de wederpartij toegezonden worden.


15.2 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met JVSounds.

15.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then